Přijímací řízení

Přijímací řízení se řídí podle vyhlášky č. 353/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Žáci jsou do jednotlivých oborů vzdělání přijímáni na základě kritérií přijímacího řízení, které zveřejňuje ředitel školy vždy do konce měsíce ledna daného roku.

Do oborů s maturitní zkouškou jsou žáci přijímáni na základě kritérií, které zahrnují jednotné přijímací testy z českého jazyka a z matematiky a jsou organizovány společností CERMAT.

Do tříletých učebních oborů jsou žáci přijímáni na základě výsledků ze základní školy. Přijímací zkoušky žáci nekonají.

Zveřejněním pořadí přijatých uchazečů se považují rozhodnutí o přijetí ke studiu za oznámená.  Ředitel školy rozesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům. V souladu s ustanovením § 60g odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Podle § 60g odst. 7 školského zákona nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60g odst. 6 školského zákona, zanikají posledním dnem lhůty podle § 60g odst. 6 školského zákona právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání.

 

Poučení: Proti rozhodnutí o přijetí není dle ustanovení § 18 zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 odvolání přípustné.

Poučení pro odevzdání zápisového lístku: Dle § 19 zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů maturitních oborů, a s tím, že uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu.

Způsob odevzdání zápisového lístku: Řádně vyplněný, uchazečem a zákonným zástupcem podepsaný zápisový lístek,  zasílejte doporučeně poštou nebo si domluvte osobní předání s paní Táňou Novák (sekretářka ředitele) na tel. čísle: 728 361 194.

Dokumenty ke stažení
Sponka na papír Kritéria přijímacího řízení 2020_2021.pdf
Sponka na papír První kolo přijímacího řízení 2020-2021.pdf
Sponka na papír Výsledky 1. kola 28-68-H01 Mechanik opravář motorových vozidel.pdf
Sponka na papír Výsledky 1. kola 34-52-H01 Tiskař na polygrafických strojích.pdf
Sponka na papír Výsledky 1. kola 34-53-H01 Reprodukční grafik.pdf
Sponka na papír 2. kolo přijímacího řízení 2020_2021.pdf
Sponka na papír Rozhodnutí ředitele 15_2020_Přijímací řízení na doplnění žáků v druhém a třetím ročníku oboru vzděIání 79-41-K81Gymnázium.pdf
Sponka na papír Výsledková listina přijímací řízení 1. kolo - kvinta.pdf
Sponka na papír Výsledková listina přijímacího řízení 1. kolo , obor 34-53-L01 Reprodukční grafik pro média.pdf
Sponka na papír Výsledková listina přijímacího řízení 1. kolo , obor 79-41-K81 (prima).pdf
Sponka na papír Výsledková listina přijímacího řízení 2. kolo , obor 34-53-L01 Reprodukční grafik pro média.pdf
Sponka na papír Výsledková listina přijímacího řízení 2. kolo , obor 34-53-H01 Reprodukční grafik.pdf
Sponka na papír Výsledková listina přijímacího řízení 2. kolo , obor 23-68-H01 Mechanik opravář motorových vozidel.pdf
Sponka na papír Výsledková listina přijímacího řízení_obor 79-41-K81_2. a 3. ročník.pdf
Sponka na papír Rozhodnutí ředitele 18_2020_Přijímací řízení na doplnění žáků v druhém ročníku oboru vzděIání 79-41-K81Gymnázium.pdf

DŮLEŽITÉ TERMÍNY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022
2021/2022

ČTYŘLETÝ STUDIJNÍ OBOR

34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média
1. TERMÍN
08.06.2020 8:00
2. TERMÍN
08.06.2020 8:00

OSMILETÝ STUDIJNÍ OBOR

79-41-K/81 Gymnázium
1. TERMÍN
09.06.2020 8:00
2. TERMÍN
09.06.2020 8:00

NÁHRADNÍ TERMÍNY

34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média, 79-41-K/81 Gymnázium
1. TERMÍN
23.06.2020 8:00
2. TERMÍN
23.06.2020 8:00
Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč
GY&SOŠ
Gymnázium
a Střední odborná
škola Přelouč

Obránců míru 1025, 535 01 Přelouč

+420 466 672 744

skola@gyasos-prelouc.cz

Tvoříme s radostí